Ref 105 Séance Yoga traditionnel Bernard S 29 – 43mn

7,00 

Chant du OM, étirements assis jambes écartées, Postures: Les salutations au soleil,
Nauka asana, Dhanura asana, Vistipada parvabhunamaskara asana, Pranayama: Nadi shodhana.
Relaxation So ham. Vidéo = 43mn

OM
étirements assis
Description
Le Soleil en Egypt
Vistipadaparabunamaskara asana

OM

étirements assis

Détails du contenu

Chant du OM, étirements assis jambes écartées, Postures: Les salutations au soleil,
Nauka asana, Dhanura asana, Vistipada parvabhunamaskara asana, Pranayama: Nadi shodhana.
Relaxation So ham.

Le Soleil en Egypt

Vistipadaparabunamaskara asana