Ref 128 – 55 Séance Yoga traditionnel S 22 – 1h09mn

7,00 

Chant du OM Etirements assis Postures : Trikonasana, Bhasa asana,
Muktavejra asana, Ekapadadhanura asana, Makara asana,
Pranayama; Nadi shodhana, Kapal abati, Relaxation = So ham.

Description
Le merveilleux chant du OM
Trikona asana
document de la séance

Détails du contenu

Chant du OM Etirements assis Postures : Trikonasana, Bhasa asana,
Muktavejra asana, Ekapadadhanura asana, Makara asana,
Pranayama; Nadi shodhana, Kapal abati, Relaxation = So ham.

Le merveilleux chant du OM

Trikona asana