Ref 149 Séance yoga traditionnel avec relaxation S 13

7,00 

Chant du OM, étirements assis, Postures : Tada asana, Suryanamaskar, Halasana, Viparitakarani, Naga asana,

Kriya n°1 tête sinus, Kriya n°2 Gorge et partie haute des poumons, Pranayama Nadi shodhana,

Relaxation en shava asana

Description
Tada asana
Kriya n°1
Relaxation en Shava asana

Détails du contenu

Chant du OM, étirements assis, Postures : Tada asana, Suryanamaskar, Halasana, Viparitakarani, Naga asana,

Kriya n°1 tête sinus, Kriya n°2 Gorge et partie haute des poumons, Pranayama Nadi shodhana,

Relaxation en shava asana

Tada asana

Kriya n°1

Relaxation en Shava asana